2018-Spring-Rally-Zelhem 2018.08.27 15:07:29

IMG_5901 1948 J2
1
1948 J2
IMG_5902 British continguent
2
British continguent
IMG_5903 1959 Bullet 500 Big Head
3
1959 Bullet 500 Big Head
IMG_5904 1959 Bullet 500 Big Head
4
1959 Bullet 500 Big Head
IMG_5905 1959 Bullet 500 Big Head and other bikes
5
1959 Bullet 500 Big Head and other bikes
IMG_5906 campsite view
6
campsite view
IMG_5907 Bullets
7
Bullets
IMG_5908 MZ motorcycles
8
MZ motorcycles
IMG_5909 1943 WD/CO/B
9
1943 WD/CO/B
IMG_5910a Ready for the Saturday lunchtime run
10
Ready for the Saturday lunchtime run
IMG_5911 lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
11
lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
IMG_5912 lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
12
lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
IMG_5913 lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
13
lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
IMG_5914 lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
14
lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
IMG_5915 lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)
15
lunch stop at 'De Woord' in Corle (Winterswijk NL)